+420 775 99 66 88
info@planitia.cz

Planitia.cz


Spojte se s námi
334 210 459

Reklamní a komunikační náskok


Případová studie pro město Vyškov

Práce má přes 50 stran a je k nahlédnutí při osobní kontaktu.

Problém: Slabý marketing cestovního ruchu města Vyškov.
Úkol: Zvýšit atraktivitu a návštěvnost města s minimálními vynaloženými prostředky

Hlavní cíl
Pokus o zlepšení marketingu města Vyškova v oblasti cestovního ruchu. Začít budovat novou moderní image, více zviditelnit město pro návštěvníky, investory a širokou veřejnost, tím i zajistit ekonomický růst a atraktivitu města

Dílčí cíle
 • rozbor a analýza Vyškova se zaměřením na cestovní ruch, shromažďování dat a informací, základ pro SWOT analýzu - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v cestovním ruchu.
 • z těchto závěrů a výsledků vypracovat návrhy na zlepšení situace, konkrétní řešení a podložit ho marketingovým výzkumem, aby nebyl úsudek subjektivní.

Použitá metodika
Metody komparace a analogie, systematický sběr dat a analýza, SWOT analýza, marketingový výzkum, analýza strategických dokumentů města Programové prohlášení Rady města Vyškova 2006-2010 a Rozpočtový výhled města Vyškova na období 2008 – 2012, Ganttův diagram.

Aplikace městského marketingu

Zdroj: www.mestkymarketing.cz

Projektový záměr pro město Vyškov v jednotlivých bodech dodržoval tyto náležitosti:

 • Základní informace o účastnících projektu
 • Odůvodnění realizace projektu
 • Partneři projektu
 • Soulad s rozvojovými strategiemi Města Vyškova
 • Vytipování finančních zdrojů
 • Popis projektu a jeho aktivity
 • Lokalita realizace projektu
 • Analýza cílových skupin
 • Časový plán realizace projektu a jeho etapizace
 • Očekávané přínosy pro cílové skupiny
 • Analýza trhu a poptávky pomocí marketingového výzkumu
 • Rozpočet projektu a kalkulace nákladu
 • Marketingový mix
 • Management projektu a řízení lidských zdrojů
 • Technické a technologické řešení projektu
 • Udržitelnost projektu
 • Analýza rizik a jejich předcházení

Přínosy pro region

Přínos pro obec:
 • naplnění původního záměru a to propagace a zviditelnění města za hranicemi regionu,
 • zlepšení image města a informovanosti o důležitosti vojenských jednotek, zprostředkování informací veřejnosti přímou cestou pomocí marketingem událostí, použití vhodných vizuálních materiálu o akci do prezentačních materiálů města, zvýšení cestovního ruchu ve městě, zvýšení pocitu sounáležitosti obyvatelů s městem, poznání vlastní pozice na trhu v oblasti marketingu událostí a následné zlepšení této pozice na základě srovnání s konkurencí, zájem médií o festival, celkové zlepšení public relations jako nástroje komunikačního mixu.
Přínos pro obyvatele:
 • za menší osobní náklady (doprava, vstupenka atd.) možnost poslechnout si kvalitní hudbu, známého interpreta a pobavit se,
 • informace o Vyškově, konaných projektech apod.,
 • poskytnout obyvatelům kulturní zážitek, umění apod.
Přínos pro firmy:
 • podpora podniků a zapojení místních firem – zvýšení konkurenceschopnosti, a udržitelného rozvoje,
 • možnost prezentace, reklamy a podobně přímo na festivalu,
 • zvýšení tržeb živnostníků v den konání akce.
Přínos pro žadatele:
 • v případě odsouhlasení a podpory od města získání pozice dodavatele pro gastronomii, reklamu, internetových služeb atd.
 • propagovat současnou vlastní firmu a posunout ji na vyšší pozice,
 • úspěch = zisk.
Planitia.cz © 2009-2013 Partneři | Hlavní strana | Reklama | Internet | Event | Grafika | Novinky | Kontakt