+420 775 99 66 88
info@planitia.cz

Planitia.cz


Spojte se s námi
334 210 459

Reklamní a komunikační náskok


Novinky

I. Vyhlašovatel, pořadatel a hodnotitelé soutěže Armin party miss | 17.6.2013

1.     Soutěž ,,ARMIN PARTY MISS". (dále jen „Soutěž“) je soutěží  ženské krásy, sympatií a schopnosti zaujmout. Soutěž bude probíhat prostřednictvím sociální sítě Facebook, přesněji fan page http://www.facebook.com/MoravaJedeNaParty. Účastnicemi Soutěže se stanou přihlášené uchazečky, jež se do Soutěže přihlásí dle čl. II těchto obecně závazných pravidel Soutěže (dále jen „Účastnice“).    

2.     Vyhlašovatelem Soutěže a mediálním partnerem je Rádio Student s.r.o. (Free radio)
Kounicova 22, 602 00, Brno-střed, Česká republika 
IČO: 26241790, DIČ: CZ26241790 
Společnost je zapsána v OR ze dne 19. února 2001, 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 39494.
Jednatel společnosti: Štěpán Plachý, (dále jen „Vyhlašovatel“).,

3.     Pořadatelem  Soutěže je reklamní agentura Planitia.cz – Ing. František Blumenstein, fyzická osoba podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, evidován Městským úřadem ve Vyškově, identifikační číslo: 753 09 611, místo podnikání Masarykovo náměstí 69/21, 682 01 Vyškov, Vyškov-Město (dále jen „Pořadatel“).

Hodnocení Účastnic Soutěže bude probíhat na základě hodnocení veřejnosti prostřednictvím uživatelů internetových stránek http://www.facebook.com/MoravaJedeNaParty  a prostřednictvím hodnocení odbornou mužskou porotou (teamu FREE RADIO a pořadatele Planitia.cz) dle těchto obecně závazných pravidel Soutěže.

 

II. Vyhlášení soutěže

1.     Soutěž bude oficiálně vyhlášená od 18. 6. 2013 prostřednictvím mediálního partnera akce FREE RADIO.

2.     Přihlášení účastnic do soutěže probíhá zasláním e-mailu s povinnými údaji  na email soutezeparty@gmail.com. Uzávěrka přihlašování do Soutěže je 21. 6. 2013 ve 23:59 hod. Povinnými údaji pro přihlášení u každé uchazečky jsou jméno a příjmení, věk, míry, 5 fotografií.

3.     Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto obecně závazných pravidel Soutěže a účast v základním kole Soutěže.

4.     Soutěž probíhá ve dvou vzájemně na sebe navazujících kolech a to:

a.     základní kolo,

b.     finálové kolo.

III. Podmínky pro Účastnice Soutěže

cleardot

1.     Účastnice Soutěže se dle účasti v jednotlivých kolech Soutěže dále označují také jako:

a.     účastnice základního kola,

b.     finalistka

2.     Účastnicí základního kola Soutěže je osoba ženského pohlaví, přihlášená do Soutěže v souladu s čl. II odst. 2 těchto obecně závazných pravidel Soutěže, která soutěží v základním kole Soutěže.

Soutěže.

3.     Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finálovém kole Soutěže.

4.     Účastnicí základního kola a finalistkou Soutěže se může stát osoba ženského pohlaví splňující následující podmínky:

a.     dosažený věk 18 až 99 let aktuální s datem finálového kola,

b.     občanství ČR,

5.     Předseda poroty může udělit výjimku.

6.     Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu Soutěže, nebo v jakékoliv kole zjistí, že účastnice základního kola a finalistka nesplňuje podmínky Soutěže, nebo aktivně nespolupracuje (dodání fotek s materiály festivalu a odpovědi na otázky) je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže na základě svého rozhodnutí vyloučit. Proti vyloučení Účastnice Soutěže rozhodnutím Pořadatele není možné odvolání.

IV. Základní kolo

1.     Základní kolo Soutěže proběhne formou výběru Pořadatele a Vyhlašovatele na základě zaslaných přihlášek a fotografií Účastnic Soutěže.

2.     Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo vybrat z došlých přihlášek finalistky a to v celkovém počtu osm (8) a to na základě vlastního uvážení. Pouze tyto vybrané finalistky budou dále seznámeny a vyrozuměny s dalšími informacemi a požadavky pro další průběh Soutěže na jejich e-mailovou adresu, kterou uvedou do přihlášky do Soutěže.

V. Finálové kolo

1.     Finálové kolo bude probíhat v týdnu 24. 6. až 27. 6. 2013 prostřednictvím projevené aktivity veřejnosti na internetových http://www.facebook.com/MoravaJedeNaParty . Doplňující informace o Účastnicích budou prezentovány taktéž na fan page na Facebooku http://www.facebook.com/MoravaJedeNaPartyS přihlédnutím k průběhu a stavu hlasování nebo projevených sympatií na výše zmiňovaných internetových stránkách porota vybere tři vítězné finalistky Soutěže v pořadí od nejlepší s následujícími označeními:

a.     ARMIN party miss

b.     1.Vicemiss ARMIN party miss

c.     2.Vicemiss ARMIN party miss

3.     Další vedlejší tituly můžou být uděleny na základě rozhodnutí Pořadatele.

4.     Vítězství a konečné pořadí finalistek je závislé na sympatiích, které finalistky získají od veřejnosti prostřednictvím projevené aktivity veřejnosti na internetových stránkách http://www.facebook.com/MoravaJedeNaParty . Při rozhodování o konečném pořadí má rozhodující slovo odborná mužská porota týmu FREE RADIA A POŘADATELE, jež je při svém rozhodování povinna přihlížet právě k sympatiím od veřejnosti. O konkrétních aktivitách, které určují vítězství v Soutěži, budou finalistky Soutěže informovány. Konečné vyhlášení soutěže je naplánováno na 27. 6. 2012. Vítězky budou tedy známi ještě před začátkem festivalu Open Air Festival.

VI. Ceny a dary

1.      Ceny jsou uděleny na základě pořadí účastnic v Soutěži a to následujícím způsobem:

1. ARMIN PARTY MISS

·    dárkový poukaz od společnosti S GALLERY v hodnotě 3.000,-

·    2 x VIP vstupenka

2. 1.Vicemiss

·         dárkový poukaz od společnosti S GALLERY v hodnotě 2000,-

·    2 x FUN vstupenka

3. 2.Vicemiss

·    dárkový poukaz od společnosti S GALLERY v hodnotě 1000,-

·    2 x standing vstupenka

4. až 6 místo

·         Každá finalistka na pozici 4 až 6 obdrží dárkový poukaz od S GALLERY v hodnotě 500,-Kč

·         Jednu vstupenku standing na festival

 

2.     Ceny a dary budou zajištěny pro Účastnice v závislosti na jejich celkovém umístění.

3.     Účastnice odevzdáním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu, či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel a Pořadatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru.

4.     Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

5.     Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.

6.     Nedodržení pravidel Soutěže stanovených v těchto obecně závazných pravidlech Soutěže může vést k vyloučení Účastnic Soutěže na základě rozhodnutí Pořadatele anebo k propadnutí jakýkoliv věcných či peněžních cen.

VII. Odpovědnost

1.     Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči Účastnicím Soutěže žádné jiné závazky a tyto nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Vyhlašovatele než uvedená v těchto obecně závazných pravidlech Soutěže.

2.     Vyhlašovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

VIII. Obecná ustanovení

1.     Účastnice Soutěže souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Zasláním přihlášky Účastnice vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku Soutěže a jejího výherce. Tento souhlas Účastnice stvrdí svým podpisem na přihlášce.

2.     Vyhlašovatel nebo Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla. Zejména počet soutěžících podle zájmu o Soutěž.

3.     Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

IX. Uložení pravidel

Tato oficiální obecně závazná pravidla Soutěže pro hlasování v Soutěži budou dostupná po celou dobu trvání Soutěže na internetové stránce www.planitia.cz. Vyhlašovatel a pořadatel nenese odpovědnost za případné technické problémy za funkčnost internetových stránek Facebooku http://www.facebook.com/MoravaJedeNaParty. Účastí v této Soutěži Účastnice souhlasí s dodržováním těchto oficiálních obecně závazných pravidel Soutěže.

Planitia.cz © 2009-2013 Partneři | Hlavní strana | Reklama | Internet | Event | Grafika | Novinky | Kontakt